CS II dr. Marius Drăghici


Marius Augustin Drăghici  (n. 1974, București), abilitat din anul 2018 și conducător de doctorate din 2019. Activitate didactică universitară: seminarii de filosofie kantiană şi de axiologie în cadrul Facultăţii de filosofie a Universităţii din Bucureşti (2002 – 2005).

Pregătire profesională:
Doctor în filosofie cu o temă din Kant: Deducţia transcendentală kantiană şi posibilitatea argumentării de tip transcendental în epistemologia contemporană, (CUM  LAUDE), Universitatea din Bucureşti, 2006.
Studii aprofundate (master) în filosofie în cadrul Factultăţii de Filosofie a Universităţii din Bucureşti 2000 – 2001 (media 10, disertaţie 10).
Licenţiat al Facultăţii de Filosofie (Universitatea din Bucureşti), 1999 (media examenelor de licenţă 10, nota lucrării de diplomă 10). Rue Descartes College International De Philosophie, Paris (stagiu documentare), 2007. Universidad Internacional Menendez Pelayo, Valencia (stagiu documentare şi participare la dezbateri şi cursuri pe teme legate de relaţia filosofiei atât cu ştiinţele „tari” cât şi cu alte forme de cunoaştere – artele etc.), 2008.

Domenii de interes: filosofie kantiană, epistemologie, filosofia ştiinţei, filosofia matematicii  

Cărţi de autor:  
Experimentul raţiunii pure. Deducţia kantianǎ a categoriilor, Cluj, Editura Grinta, 2010, 278 p.
Probleme kantiene în epistemologia contemporană, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2016, 229 p.      

Publicaţii (selecţie): studii de filosofie kantiană, de epistemologie și filosofia științei, de axiologie etc. în reviste academice precum Revista de filosofie, Revue Roumaine de Philosophie etc., capitole în volume colective de specialitate ale Academiei Române, etc. între care:
„Eul şi conştiinţa de sine în Critica raţiunii pure”, în Studii de istoria filosofiei universale vol. XII, Editura Academiei Române, 2005;
Critica raţiunii pure în filosofia americană”, în vol. Construcţie şi deconstrucţie în filosofia americană contemporană, Editura Academiei Române 2006;
„Posibilitatea ştiinţei în filosofia transcendentală kantiană”, în Revista de filosofie nr. 5-6/2006;
„Critica subiectivităţii la Nietzsche şi avangărzile din arte”, în Studii de istoria filosofiei universale vol. XV 2007, Editura Academiei Române;
„Presupoziţii moderne ale postmodernismului din filosofie”, în Analele Universităţii din Craiova, Seria Filosofie, nr. 21, 1/2008;
„Specificitatea raportului ştiinţe exacte – ştiinţe umaniste”, în Tendinţe în filosofia ştiinţelor socio-umane, Bucureşti, Editura Academiei Române, vol. Nr. 5 din seria Filosofia Ştiinţei, 2008;
„Câteva consideraţii privind posibilitatea metodei transcendentale în filosofia analitică”, în volumul colectiv Matrici filosofice şi concepte integrative, Craiova, Editura AIUS, 2009;
„Kant şi «trezirea» din somnul dogmatic”, în Revista de filosofie, 2009, nr. 3-4, Bucureşti, Editura Academiei Române;
„Darwinismul şi unele consecinţe epistemologice”, în Analele universităţii «Spiru Haret», Seria Studii de Filosofie, nr. 11, Bucureşti, Editura fundaţiei România de mâine, 2009, pp. 69 - 76;
„La société de l’information – dimensions épistémologiques”, (coautor cu Oana Vasilescu), în: Annals of A.O.S.R., 1 – 2/2009; „Aspecte privind distincţia ştiinţă – ştiinţe în Critica Raţiunii Pure (II)”, în vol. Filosofie şi Cultură, coord.: Vasile Morar şi Ana Bazac, Editura Universităţii din Bucureşti, 2010;
Eul kantian şi conştiinţa artificialǎ, în vol. Metafizicǎ şi hermeneuticǎ, coordonatori Angela Botez, Marius Augustin Drăghici, Henrieta Anişoara Şerban, Sabin Totu, Oana Vasilescu, Craiova, Editura AIUS, 2010, pp. 308-313;
Despre firul conducǎtor transcendental în CRP (B), în vol. Studii de teoria categoriilor vol. II, Editura Academiei, 2010.
„A Criticism on Argumental Strategies in Creationsim and Evolutionary Biology”, în Annals of AOSR vol. 2, nr. 1/2010, pp. 36-46;
Statutul categoriei posibilitǎţii în CRP (B), în vol.  Categorii şi concepte în filosofia ştiinţei, coordonatori Angela Botez, Marius Augustin Drǎghici, Gabriel Nagâţ, Henrieta Anişoara Şerban, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2011, pp. 183 – 200;
Consideraţii privind receptarea Criticii raţiunii pure a lui Kant în filosofia româneascǎ, în Revista de filosofie, nr. 3-4/2011;
„Filosofia religiei – clarificări conceptuale”, în Revista de filosofie nr. 1, 2012, pp. 91-100;
„Some Methodological Aspects towards an Interpretation in Kant’s Critique of Pure Reason” în Revue roumaine de philosophie (ISI), nr. 2, 2012, pp. 299-312;
„A Kuhnian Reconstruction of Kant’s Concept of „Copernican Revolution”, în Revue roumaine de philosophie (ISI), nr. 2, 2013, pp. 215 – 238;
Despre certitudine ştiinţifică la Thomas Kuhn, în Angela Botez, Marius Augustin Drăghici, Gabriel Nagâţ, Henrieta Anişoara Şerban, (coord.) Thomas Kuhn: Revoluţie şi paradigmă în dezvoltarea ştiinţei, Bucureşti, Editura Pro Universitaria, 2014, pp. 243 – 256;
O perspectivă epistemologică privind raportarea lui Kant la scepticism, în Alexandru Boboc, Claudiu Baciu, Sergiu Bălan, Ion Tănăsescu (coord.), Studii de istorie a filosofiei universale, nr. XXIII, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2015, pp. 83 – 127;
Despre principiul continuităţii la Aristotel şi Leibniz în Studii de epistemologie şi de teoria valorilor, serie nouă, nr. I, Marius Augustin Drăghici şi Garbriel Nagâţ (coord.), Editura Academiei Române, Bucureşti, 2015, pp. 48 – 69;
O perspectivă filosofică asupra semnificaţiei mitului, în Marius Augustin Drăghici, Oana Vasilescu (coord.), Filosofie şi viaţă, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2015, pp. 320-328;
Mioriţa, operă folclorică?, în Claudiu Baciu, Marius Dobre (coord.), Mioriţa în cumpăna vremurilor. Perspective filosofice, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2016, pp. 129 – 158;
„Despre conceptul de axiomă în Analitica transcendentală”, în Cercetări filosofico-psihologice, an VIII, nr. 2 (iulie-decembrie), 2016, pp. 35 – 42;
Despre conceptul de infinit în CRP, în Alexandru Boboc, Claudiu Baciu, Sergiu Bălan, Ion Tănăsescu (coord.), Studii de istorie a filosofiei universale, nr. XXIV, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2016;
„Interogații epistemologice privind conceptul de funcție din matematică”, în Cercetări filosofico-psihologice, anul IX, nr. 1, 2017, pp. 29-37;
Noica şi categoriile kantiene, în Metaforele și imaginile artistice în rostirea filosofică românească, capitol în Mona Mamulea și Ovidiu Grama (coordonatori), Simpozionul național Constantin Noica, București, Editura Academiei, 2017;
„Kant’s Impact on Noica’s thought”, în Revue roumaine de philosophie (ISI), nr. 2, 2017, pp. 261 – 278;
Logică şi teoria cunoaşterii, capitol în Compendiul de istorie a filosofiei românești, București, Editura Academiei, 2018, pp. 319-347;
Filosofia religiei, capitol în Compendiul de istorie a filosofiei românești, București, Editura Academiei, 2018, pp. 392-406;
Identitatea Mioriţei”, în „Revista de filosofie, nr. 3, 2019, pp. 374–390;  

Traduceri (selecţie):  
David Farrell Krell, De Paul University, Das Unheimliche: Architectural Section on Heidegger and Freud, 1992 („Locuri nefamiliare: Secvenţe arhitectonice la Heidegger şi Freud”), în volumul Construcţie şi deconstrucţie în filosofia americană contemporană, București, Editura Academiei Române, 2006.
Thomas S. Kuhn, “Mathematical vs. Experimental Traditions in the Development of Physical Science”, 1976 („Tradiţii matematice versus tradiţii experimentale în dezvoltarea ştiinţei fizicii”) în vol. Thomas Kuhn: Revoluţie şi paradigmă în dezvoltarea ştiinţei, Bucureşti, Editura Pro Universitaria, 2014, p. 74-96.
Brian A. Chance,” Causal Powers, Hume’s Early German Critics, and Kant’s Response to Hume”, Kant Studien, 2013, („Forţele cauzale. Criticile germane timpurii la Hume şi răspunsul lui Kant la Hume” în „Revista de filosofie”, 2014, nr. 6, p. 643-662.    

Participări la conferinţe naţionale şi internaţionale, simpozioane şi dezbateri (selecție):
Conferința 200 de ani de la moartea lui Immanuel Kant organizată de Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti (2005) cu tema „Eul şi conştiinţa de sine în Critica Raţiunii Pure”;
Sesiunea de comunicări ştiinţifice anuale sub egida CRIFST a Academiei Române 2007 cu tema: „Specificitatea raportului ştiinţe exacte ştiinţe umane”;
Simpozionul cu participare internaţională având tema Modernism şi postmodernism în filosofia ştiinţelor umane, organizat de Universitatea din Craiova, Facultatea de Istorie, Filosofie, Geografie, Catedra de Filosofie, în colaborare cu Institutul de Filosofie şi Psihologie „C.R. Motru” al Academiei Române din Bucureşti, noiembrie 2007 cu tema „Elemente moderne în postmodernismul din filosofie”;
Sesiunea Ştiinţifică Anuală a Cadrelor Didactice din Facultatea de Filosofie, Ştiinţe politice şi Studii culturale, secţiunea I, intitulată Evoluţionismul şi gândirea filosofică contemporană – 150 de ani de la apariţia „Originii speciilor” a lui Charles Darwin cu tema „Darwinismul şi unele consecinţe epistemologice”, Bucureşti, 06. 05. 2009;
Sesiunea Anuală de Comunicări Ştiinţifice a Comitetului Român pentru Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii (CRIFST - DLMFST) al Academiei Române cu tema „Aspecte privind distincţia ştiinţă – ştiinţe în Critica Raţiunii Pure (II)”, Bucureşti, Aula Academiei Române, 23. 10.2009;
Sesiunea Ştiinţifică Internaţională de primăvară a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, Societatea Tehnologică şi Informaţională – provocare a secolului XXI cu tema „Societatea informaţională – valenţe epistemologice” (în colaborare cu Oana Vasilescu), Târgovişte, 28 – 29 Aprilie 2009;
Sesiunea Anuală a AOSR (Asociaţia Oamenilor de Ştiinţă din România) intitulată Filosofia Conştiinţei şi Ştiinţele Cognitive, cu tema „Eul kantian, afereza şi conştiinţa artificială” (coautor cu Oana Vasilescu), Bucureşti, 24.11.2009.
Sesiunea Ştiinţifică Internaţională Omul şi Natura a Academiei Oamenilor de ştiinţă din România 21 – 22 Mai 2010 Neptun, cu tema „A Criticism on Argumental Strategies in Creationsim and Evolutionary Biology”, 2010;
Sesiunea Ştiinţifică de Toamnă a AOSR „Universul ştiinţei acasă la Români” 22-24 septembrie 2010, cu tema „Consideraţii privind receptarea Criticii Raţiunii Pure a lui Kant în filosofia româneascǎ”;
Sesiunea Ştiinţifică de Toamnă a AOSR „Ştiinţă, Religie şi Societate”, 23-24 Septembrie 2011, Vatra Dornei, cu tema „Filosofia religiei, clarificări conceptuale”;
Câteva consideraţii privind conceptul de „undă” la Noica, Simpozionul Constantin Noica, „Treptele realității”, organizat de Academia Română, Institutul de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”, Primăria municipiului Tg. Mureș, Universitatea „Petru Maior”,, Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai”, Societatea Scriitorilor Mureșeni – Editura Ardealul, Tg. Mureș, 10-11 iunie 2015;
Conceptul de axiomă în „Analitica transcendentală”, Simpozionul Naţional „Constantin Rădulescu-Motru”, ediţia I, organizat de Academia Română (Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” şi Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Şincai”), Societatea Scriitorilor Mureşeni, Primăria Municipiului Târgu-Mureş, Universitatea Petru Maior (Facultatea de ştiinţe şi litere), Târgu-Mureş, 20-23 Octombrie, 2016;
Consideraţii despre conceptul de infinit în Critica raţiunii pure;
Sesiunea ştiinţifică  de primăvară a CRIFST/DLMFS a Academiei Române Dovada şi exemplul, 24 Aprilie 2016;
Constantin Noica şi categoriile kantiene Simpozionul Naţional Constantin Noica ediţia a IX-a „Creaţie şi frumos în rostirea filosofică românească”, Academia Română (Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”) şi Consiliul Judeţean Arad (Centrul Cultural Judeţean Arad), 26 – 27 mai 2017;
Despre funcţia predictivă în ştiinţe, Sesiunea ştiinţifică  de primăvară a AOSR, 24 martie, 2017;
Repere kantiene în filosofia lui Constantin Rădulescu-Motru, lucrare prezentată la Simpozionul național „Constantin Rădulescu-Motru” ediția a III-a, București, noiembrie 2018;
Determinism şi incertitudine, concepte deschise, lucrare prezentată la Simpozionul național „Constantin Noica”, Râmnicu Vâlcea, 25-26 mai 2018;
Problema cunoaşterii în Şcoala lui Nae Ionescu”, Simpozionul Național Constantin Noica Ediţia a X-a,  organizat de Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române, Craiova, 30 mai 1 iunie  2019;
Formele pure apriori şi posibilitatea matematicii în CRP, Simpozionul Naţional Constantin Rădulescu-Motru ediţia a IV a, organizat de Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române, Consiliul Municipal, Editura Ardealul etc., Târgu Mureş, 19-22 septembrie 2019.  

Coordonări de volume (selecţie):
Construcţie şi deconstrucţie în filosofia americană contemporană coordonatori Marius Augustin Drăghici, Angela Botez şi Henrieta Şerban, Editura Academiei, 2005. 
Matrici filosofice şi concepte integrative, coordonatori Marius Augustin Drăghici, Ana Bazac, Henrieta Anişoara Şerban, Craiova, Editura AIUS, 2009, 618p.
Metafizicǎ şi hermeneuticǎ, coordonatori Angela Botez, Marius Augustin Drăghici, Henrieta Anişoara Şerban, Sabin Totu, Oana Vasilescu Craiova, Editura AIUS, 2010, 392 p.
Categorii şi concepte în filosofia ştiinţei, coordonatori Angela Botez, Marius Augustin Drǎghici, Gabriel Nagâţ, Henrieta Anişoara Şerban Bucureşti, Editura Academiei Române, 2011, 386 p.  
Fenomenologia Spriritului, coordonator şi editor, alǎturi de Prof. Alexandru Boboc, al G.W.F Hegel, traducere de Virgil Bogdan, traducere revǎzutǎ şi note de Al. Boboc, Cluj-Napoca, Editura Grinta, 2011, 473 p.
Filosofie şi viaţă, Bucureşti, coordonator volum colectiv alături de Oana Vasilescu, Editura Academiei Române, 2015.
Studii de epistemologie şi de teoria valorilor, coordonator volum colectiv alături de Gabriel Nagâţ, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2015.
Studii de epistemologie şi de teoria valorilor, coordonator volum colectiv alături de Acad. Alexandru Surdu și Gabriel Nagâţ, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2016.
Studii de epistemologie şi de teoria valorilor, coordonator volum colectiv alături de Acad. Alexandru Surdu și Gabriel Nagâţ, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2017.
Studii de epistemologie şi de teoria valorilor, coordonator volum colectiv alături de Acad. Alexandru Surdu și Gabriel Nagâţ, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2018.
Studii de epistemologie şi de teoria valorilor, coordonator volum colectiv alături de Acad. Alexandru Surdu și Gabriel Nagâţ, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2019.
Moderne Aristotelische Forschungergebnise in Rumänien, Marius Augustin Drăghici (edit. în colaborare), în colecția coordontată de Albert Menne și Niels Öffenberger, Zur modernen Deutung der Aristotelischen Logik, Band XIII, lectură suplimentară de Niels Öffenberger, Georg Olms Verlag, Hildesheim, Zürich, New-York, 2020.    

Granturi/proiecte de cercetare științifică:  
Grant Academia Română 2007 – 2008 – Filosofia ştinţelor umaniste în România GAR nr. 339 / 2007-2008, cercetător.
Grant Academia Română 2019 – 2021: Contribuţii filosofice româneşti la reconfigurarea conceptual-categorială din epistemologie (EPISTERO), GAR-UM-2019-XII-3.4-2, director de proiect.
Grant Academia Română 2019 – 2021: Istoria și teoria sistemelor filozofice românești (ITSFR), GAR-UM- 2019-XII-3.4-1, cercetător, expert cheie.

Membru în organizaţii ştiinţifice şi academice, alte activități de recunoaștere profesională:
Membru fondator al Societăţii Române de Filosofie
Membru asociat în „Comitetul Român de Istoria şi Filosofia ştiinţei şi Tehnicii” (CRIFST – DLMFST) al Academiei Române
Membru asociat al AOȘR din anul 2008
Membru în Consiliul ştiinţific al Institutului de filosofie şi psihologie C. Rădulescu-Motru al Academiei Române din anul 2015
Membru în Consiliul de coordonare a cercetării științifice al Academiei Române din anul 2020

Alte activităţi ştiinţifice (selecţie): Invitat al emisiunii radiofonice a Radio România Cultural Izvoare de filosofie din data de 11.06.2011, intitulată  „Pornind de la Kant. O dezbatere despre graniţe şi limite în gândirea filosofică actuală” http://izvoaredefilosofie.radiocultura.ro/2011/06/editia-din-11-iunie-plecand-de-la-kant.html
Invitat al emisiunii radiofonice a Radio România Cultural Izvoare de filosofie din data de 26.10.2013, intitulată  „Între exactitate și rigoare. Modele ale cunoașterii (științifice) în dispută.” http://izvoaredefilosofie.blogspot.ro/2013/10/editia-din-26-oct-2013-intre-exactitate.html              

Admiterea biografiei profesionale în urma unei proceduri de selecţie în Who’s Who in the World, Edition 2015, 2016, 2018 (https://cgi.marquiswhoswho.com/OnDemand/Default.aspx? last_name=Draghici&first_name=Marius)